บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน                 รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Reading amazed me!  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้รายงาน              นายจิตรตรัย ชูหอยทอง 

ตำแหน่ง                   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

ปีการศึกษา                2561

 

   การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Reading amazed me! ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Reading amazed me! ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Reading amazed me! ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561จำนวน 26 คน โรงเรียนนาโยงวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13  โดยวิธีการการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Reading amazed me! ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2)หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Reading amazed me! ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์Reading amazed me! ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t–test แบบ Dependent Samples

 ผลการศึกษาพบว่า

  1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Reading amazed me! ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 96.23/87.82ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้
  2. 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Reading amazed me! ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์Reading amazed me! ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

(  =4.53 S.D. = 0.10)