กรมท่า   หมายถึง  เกียรติยศอันสูงส่งกอปรด้วยคุณธรรมและบุญบารมี

เหลือง    หมายถึง  ปัญญาที่สว่างไสว  กอปรด้วยความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน