โรงเรียนนาโยงวิทยาคม ก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๖ ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งอยู่
หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสะบ้า  อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยใช้พื้นที่ของวัดไทรทอง จำนวน ๒๕ ไร่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖